A jelen www.vipagro.hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal) a VIP AGRO Kft.

(Székhelye: 4600 Kisvárda, Gagarin utca 40., Adószáma: 28967000-2-15,

Cégjegyzék száma: 5 09 088042, továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti és használja.


A Weboldal: felkeresésével a Látogató elfogadja a Weboldalra vonatkozó alábbi látogatói feltételeket, melyeket az Üzemeltető egyoldalúan bármikor módosíthat. A feltételek a Weboldalon való közzétételtől hatályosak és alkalmazandók.

Amennyiben a látogatói feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a látogatói feltételek érvényességét nem érinti.

A Weboldal látogatói feltételei:

  1. Fogalommeghatározás

Weboldal: www.vipagro.hu

Üzemeltető: VIP AGRO Kft. Székhelye: 4600 Kisvárda, Gagarin utca 40.,

Adószáma: 28967000-2-15, Cégjegyzék száma: 5 09 088042

Kapcsolódó vállalkozások: Az Üzemeltetőhözkapcsolódó vagy vele együttműködő vállalkozások. Különösen, de nem kizárólagosan: az Üzemeltető Kapcsolódó vállalkozásai, ezek olyan szerződéses partnerei, akiknek a termékeit, szolgáltatásait az Üzemeltető és Kapcsolódó vállalkozásai értékesítik.

Látogató: A Weboldalra látogató harmadik személy.

Adat: Az Üzemeltető és a Kapcsolódó vállalkozások által végzett tevékenységre vonatkozó vagy a tevékenységgel összefüggésben keletkezett bármely módon vagy formában rögzített és a Weboldalon közzétett információ, ismeret.

Kreatív tartalom: Minden a Weboldalon megjelenő mű. Különösen, de nem kizárólagosan a tudományos, ismeretterjesztő irodalmi mű (továbbiakban: Újságcikk); reklámszöveg (továbbiakban: Reklám), rajzolással, festéssel létrehozott alkotás, fotóművészeti alkotás (továbbiakban: Kép); filmalkotás vagy más audiovizuális mű (továbbiakban: Film).

Szerzői jog: A Weboldalon található minden olyan megjelölés, amely a nemzeti és/vagy a nemzetközi jog alapján szerzői oltalomban részesül. Különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon elhelyezett logó, embléma, szóvédjegy.

Adatbázis: Önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni.

Tartalom: A Weboldalon található összes Adat, Kreatív tartalom, Védjegy.

A Weboldal célja:

A Weboldal célja, hogy az Üzemeltető saját magát és a Kapcsolódó vállalkozások tevékenységeit és a tevékenységeihez kapcsolódó időszerű témákat, híreket bemutassa, népszerűsítse, reklámozza. A Weboldalon lévő hírek felület nem minősülnek sajtóterméknek, tekintettel arra, hogy ezen felületek célja az Üzemeltető és a Kapcsolódó vállalkozások tevékenységére, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a Weboldalra Látogató tájékoztatása, ezzel az Üzemeltető és a Kapcsolódó vállalkozások gazdasági tevékenységének elősegítése.

A Weboldal használata:

Weboldal használatának minősül a Weboldal látogatása és a Weboldalon történő Tartalmak megtekintése, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás körében felhasználja. A Weboldal Tartalmának szabad felhasználásának minősül különösen, a forrás és a szerző megnevezésével történő idézés; az iskolai oktatási célra, valamint a tudományos kutatás célra a forrás és a szerző megnevezésével történő idézést meghaladó átvétel; természetes személy által történő magáncélú másolat készítése, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja (továbbiakban: Szabad felhasználás). A Látogató más személlyel nem készíttethet számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra másolatot akkor sem, ha ez magáncélra történik.

A Látogató vállalja, hogy a Weboldal látogatása során tartózkodik minden olyan magatartástól mellyel megzavarhatja a Weboldal, az Üzemeltető és a Kapcsolódó vállalkozások működését, és sértheti mind az Üzemeltető, a Kapcsolódó vállalkozások vagy harmadik személyek jogait.

A Weboldalt a Látogató saját felelősségére látogatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal Látogatásával összefüggésben a Látogatónál bekövetkező kárért, kivéve a szándékosan okozott, az emberi élet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozást.

Az Üzemeltető jogosult blokkolni vagy megtiltani a Látogató hozzáférését a Weboldalhoz amennyiben a Látogató a rá vonatkozó látogatási feltételeket megszegi és/vagy a Látogató magatartása az Üzemeltető, a Kapcsolódó vállalkozások vagy harmadik személyek jogait sérti vagy sértheti.

A Weboldal Tartalma:

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a Weboldalon elhelyezett Tartalmak helyesek és teljesek legyenek, azok harmadik személyek jogát ne sértsék Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon közzétett Tartalmak esetleges hibáiért, hiányosságaiért, pontatlanságaiért vagy az időmúlás következtében bekövetkezett aktualizálatlanságáért.

Az Üzemeltető a Weboldalon „kereskedelmi közlemények” megjelöléssel vagy „X” jellel megjelöli azon Tartalmakat melyek reklámnak minősülnek.

A Weboldalon elhelyezett Tartalmak nem minősülnek egyoldalú ajánlatnak, szerződéskötésre történő felhívásnak.

Szerzői jog:

A Weboldal teljes egészében és az egyes, azon elhelyezett Művek egyenként és összességükben a Tartalmakkal szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldalon elhelyezett Tartalmak az Üzemeltető vagy a Kapcsolódó vállalkozásai tulajdonát képezik, amennyiben ezt az Üzemeltető másként nem jelöli meg. Az Üzemeltetőnek joga van a Weboldalon elhelyezett Tartalmak anyagi formában és nem anyagi formában történő bármely felhasználására és az egyes felhasználások engedélyezésére, és az Üzemeltető kizárólag olyan Tartalmat tesz közzé a Weboldalon, amelyre felhasználási joga kiterjed.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Látogatónak tilos a Weboldal egészének vagy részeinek felhasználása, feldolgozása, másolása, kivéve a Szabad felhasználást. A Látogató a Weboldal egészének vagy részének a Szabad felhasználás körében történő felhasználására nem jogosult, így különösen, de nem kizárólagosan a Látogató nem jogosult a Weboldal egészének vagy a részének a terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon lévő Tartalom módosítására, másolására, terjesztésére.

A Weboldal Tartalmának jogosulatlan felhasználása polgári és/vagy büntetőjogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és a kárának megtérítését.

Hivatkozások – linkek:

A Weboldal az Üzemeltetőtől kívülálló harmadik személy tulajdonában álló weboldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket tartalmazhat. A hivatkozások, linkek a Látogató érdekében kerülnek elhelyezésre és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a hivatkozott Weboldalak működéséért, az ott található tartalmakért és adatkezelési szabályokért.

Adatvédelem:

Az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

A Weboldal használatával, ha a Látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a Látogató az első látogatáskor kifejezetten jóváhagyja a Weboldal automatikusan elmenthet információkat a Látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközeiről (táblagép, okostelefon, hordozható eszközök), illetve azon ilyen célból un. számtógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el. A sütikre vonatkozó részletes szabályokat a Weboldalon közzétett Sütik kezeléséről szóló tájékoztató tartalmazza.

Készült: Kisvárda, 2020.12.15.

error: